Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

SJÄLVRÄTTELSE

rattelseOredovisade tillgångar i utlandet föranleder ofta ett betungande dilemma för innehavaren.

Strängare penningtvättsregler och ett ökat internationellt informationsutbyte mellan länderna medför ständigt ökad risk för upptäckt. Informationsavtal med länder som Schweiz, Panama, Hong Kong och Singapore medför att eran med banksekretess numera kan förklaras vara över. Följderna för den som upptäcks i Skatteverkets kontrollverksamhet kan vara långtgående och i värsta fall kan fängelse följa. Som regel medför dessutom dålig förvaltning, höga avgifter och begränsad insyn på grund av oro för upptäckt, att avkastningen på de oredovisade tillgångarna är låg eller obefintlig.

Om den skattskyldige frivilligt rättar underlåtenheten att deklarera tillgångarna bortfaller emellertid de straffrättsliga konsekvenserna och tillgångarna kan fritt disponeras fr.o.m. att den frivilliga rättelsen kommit Skatteverket tillhanda. Tillgångarna kan då exempelvis överföras till en kapitalförsäkring i Sverige som endast beskattas med en avkastningsskatt, mindre än 1 procent av kapitalet per år.

Det ska framhållas att en frivillig rättelse endast innebär beskattning av avkastningen på det aktuella kapitalet för sex inkomstår bakåt i tiden och framåt. Det utgår ingen förmögenhetsskatt eftersom den avskaffades 2007-01-01. Skattebelastningen blir efter avdrag för avgifter och källskatter under normala förhållanden för samtliga år tillsammans inte mer än ett några procent. Förutsatt att kapitalet funnits i utlandet före rättelsesåren förfrågas heller inte kapitalets ursprung.

Om rättelsen lämnas under 2017 kommer således beskattning ske från och med inkomståret 2011.

Processen kring frivillig rättelse är i sig normalt inte särskilt komplicerad för den enskilde. Samtidigt kan det underlätta att anlita ett ombud för att biträda processen. Skatteverket ställer något strängare krav i samband med rättelser jämfört med för några år sedan. Under våren 2014 meddelade Skatteverket bland annat att s.k. ”preliminär rättelse”, dvs. att en ofullständig rättelse med meddelande om att komplettering kommer ske så snart underlag erhålls från banken, inte ger något ”skydd” om Skatteverket på eget initiativ påbörjar en utredningen före kompletteringen kommer in.

Om kapitalet finns i ett utländskt offshorebolag i skatteparadis (CFC-bolag) , exempelvis registrerat på Panama eller BVI, bör dock alltid skatterättslig expertis konsulteras eftersom det då kan uppstå en del komplicerade frågor. Ett CFC-bolag (Controlled Foreign Company/Corporation) är en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster, där delägarna blir beskattade i Sverige för sin andel av den utländska juridiska personens överskott. Den tillkommande skatten kan därför dessutom bli högre i dessa fall.

Som ombud hjälper vi klienten att ta fram relevant information från den utländska banken och sammanställa informationen på rätt sätt inför rättelsen. Genom egenutvecklade verktyg och välbeprövade metoder kan vi hantera omfattande mängd av bankinformation även på andra språk än engelska och svenska. Därtill gör vi beräkningar av skattekostnaden för rättelsen och uppmärksammar klienten på eventuella möjligheter till att begränsa kostnaden, exempelvis genom kvittning mot förluster i Sverige och avräkning av erlagd utländsk skatt. Om innehavet avsett svenska aktier eller andelar i svenska investeringsfonder och det därför betalats svensk kupongskatt biträder vi klienten särskilt med att begära återbetalning av kupongskatten samt att få den överförd till skattekontot och tillgodoräknad vid inkomsttaxeringen. En kontinuerlig dialog med Skatteverket underlättar också vårt arbete och det hör till undantagen att Skatteverket ifrågasätter de uppgifter vi lämnar in.

Om ni vill försäkra er om att era utländska tillgångar och inkomster är korrekt redovisade och kapitalet väl förvaltat rekommenderar vi er att kontakta oss för en konfidentiell och förutsättningslös diskussion i det enskilda fallet.