Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Skatteverket har uppmärksammat att det gjorts insättningar på den skattskyldiges konto som inte ryms inom deklarerade inkomster. Sammanlagt har det gjorts överföringar till kontot med 670 000 kr men inkomster har redovisats med 235 913 kr. Enligt Skatteverket är utgångspunkten vid insättningar att de är inkomster. Mot denna bakgrund har den skattskyldig ombetts förklara överföringarna till kontot.

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar att en huvudprincip vid beskattningen är att bevisbördan ligger på Skatteverket ifråga om intäkter.  Det understryks att det i praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har uppställts någon presumtion med innebörd att enbart det förhållandet att insättningar gjorts på ett visst konto leder till antagandet om oredovisade tjänsteinkomster. Enligt förvaltningsrättens mening måste en allsidig bevisprövning göras vid bedömningen av om Skatteverket visat att fråga är om oredovisade tjänsteinkomster. Mot bakgrund av den skattskyldiges förklaringar samt att Skatteverket inte har fört fram några andra omständigheter av betydelse och även godtagit att vissa insättningar inte är skattepliktiga anser inte förvaltningsrätten att Skatteverket förmått göra sannolikt att fråga är om oredovisade inkomster.

Kommentar

Målet är ytterligare ett mål i raden där Skatteverket gör gällande en presumtion avseende insättningar och där domstolen avfärdar argumenteringen och hänvisar till huvudprincipen om bevisbördans placering i skattemål. Målet är särskilt intressant då domen avkunnades i anslutning till den muntliga förhandlingen efter en kort överläggning. Under mina 15 år som aktiv inom skatteprocess har jag inte tidigare varit med om ett sådant förfarande. Förvaltningsrätten har alltså i detta fall med styrka markerat att någon sådan presumtion inte existerar.

2016-03-31