Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

 

Skatterättsnämnden har 2016-02-01 meddelat ett intressant förhandsbesked som belyser problematiken med fast driftställe (dnr 127-14/D).

Sammanfattningsvis har ett utländskt företag utan eget kontor eller plats för näringsverksamhet i Sverige ansetts få fast driftställe här genom att en i Sverige anställd person har utfört arbete i sitt hem i enlighet med vad som angetts i anställningsavtalet.

Bolaget X som har säte i utlandet avsåg anställa A som är bosatt i Sverige och har sin skatterättsliga hemvist här. Bolaget är dotterbolag till Y och bolagets verksamhet består av att leverera koncerninterna supporttjänster av teknisk och administrativ natur till Y, som i sin tur säljer (…)tjänster till externa kunder.

Den anställdes arbetsuppgifter bestod av att [bl.a. i Norden] tillhandahålla råd och stöd för lanseringen av Y:s (…)tjänster, att kartlägga och ge allmänna råd om (…)marknaden, att marknadsföra kundernas tjänster och att utföra liknande arbetsuppgifter.

Enligt anställningsavtalet har A ingen rätt att ingå bindande avtal för X:s räkning.

X har inget eget kontor eller annan plats för näringsverksamhet i Sverige. I anställningsavtalet anges att A:s arbetsplats, om bolaget inte bestämmer annat, är i A:s hem (”home office”), i kundernas lokaler eller i X:s kontor i (…) där A har en arbetsplats.

Det arbete som A utför i hemmet består enligt X främst av att boka möten och resor, svara på e-post och rapportera till sina överordnade. Detta arbete är av mindre omfattning och beräknas utgöra ca fem procent av heltidsanställningen. Bolaget ger inte ut någon ersättning eller tillhandahåller någon utrustning för arbetet i hemmet.

Skatterättsnämnden konstaterar att de arbetsuppgifter som A utför från hemmet inte av förberedande eller biträdande karaktär i förhållande till den verksamhet som bolaget bedriver (jfr artikel 5 punkten 4 e). Även omständigheterna i övrigt ger stöd för att den delen av A:s arbete måste anses ingå i X:s kärnverksamhet.

Arbetet i hemmet kan enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte heller anses som en sådan obetydlig del att A:s hem av det skälet inte skulle kunna utgöra en stadigvarande plats varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Eftersom A:s bostad rent faktiskt står till förfogande och används i företagets verksamhet får A:s hem anses vara en sådan stadigvarande plats för affärsverksamhet som konstituerar ett fast driftställe.

Kommentar

Förhandsbeskedet visar att även en mindre arbetsinsats av en anställd utan rätt att ingå bindande avtal för arbetsgivaren kan medföra fast driftställe om arbetet anses ingå i arbetsgivarnas kärnverksamhet.

2016-02-18